Tiếng Việt Không Kỳ Thị

Tuyên Văn Không Kỳ Thị

Theo luật dân quyền của liên bang, các quy định và chánh sách dân quyền của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, hay USDA), USDA, các Cơ Quan, văn phòng, nhân viên, và các viện của ban này tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA, không được kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, phái tính, tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng tàn tật, tuổi tác, niềm tin chính trị, trả thù hoặc trả đũa hoạt động dân quyền trước đó trong bất cứ chương trình hay hoạt động nào do USDA thực hiện hay bảo trợ.

Người bị tàn tật cần cách giao tiếp thay thế khác để biết thông tin của chương trình (như chữ nổi Braille, chữ in cỡ lớn, băng ghi âm, ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, …) nên liên lạc với Cơ Quan (của tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ làm đơn xin quyền lợi. Người bị điếc, khó nghe hay bị tàn tật âm ngữ có thể liên lạc với USDA qua Dịch Vụ Tiếp Âm của Liên Bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, còn có thông tin chương trình ở những ngôn ngữ khác.

Để gửi than phiền về kỳ thị trong chương trình, xin điền thông tin vào Mẫu Than Phiền Kỳ Thị trong Chương Trình của USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form), (AD-3027) có trực tuyến tại:

How to File a Complaint, và ở bất cứ văn phòng nào của USDA, hoặc gửi thư đến USDA và cho biết trong thư tất cả thông tin yêu cầu trong mẫu đơn. Gọi số (866) 632-9992 để xin một mẫu đơn than phiền. Gửi mẫu đơn đã điền thông tin hoặc thư của quý vị đến USDA qua:

(1) thư tín: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) điện sao (fax): (202) 690-7442; hoặc

(3) điện thư (email): program.intake@usda.gov

Cơ sở này là nơi cung cấp cơ hội bình đẳng


Tuyên Văn Không Kỳ Thị (HHS)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-696-6775.

U.S. Department of Health and Human Services (HHS, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa
Kỳ) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng
tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. HHS không loại trừ mọi
người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

HHS:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi
  có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải
  là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ HHS theo số 1-877-696-6775.

Nếu bạn tin rằng HHS không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)